Toll-Free Customer Support 24/7

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van De Horeca Opkoper Verkoop & Installatie BV gevestigd te Soest.

--------------------------------------------------------------------------------

1.  Algemeen 

Onder DHOV&I wordt in deze algemene voorwaarden verstaan De Horeca Opkoper Verkoop en Installatie BV onder KVK nummer 66097916(gevestigd te Soest)

 

2.  Algemeen / Toepassing 

2.1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden afwijkende wettelijke en andere bepalingen met name van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij DHOV&I als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

2.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 

3.  Aanbiedingen / Totstandkoming overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen van DHOV&I zijn vrijblijvend. Indien de wederpartij een opdracht plaatst komt de overeenkomst eerst tot stand doordat DHOV&I deze schriftelijk aanvaardt danwel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

3.2 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

3.3 Gebruikte goederen kunnen visueel en technisch worden geïnspecteerd voor de koop, naar bestelling aanvaardt men de staat van het bestelde product.

 

4.  Aanvulling overeenkomst 

DHOV&I zal op verzoek van de wederpartij alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht de meerprijs in rekening te brengen.

 

5.  Prijzen 

5.1 Alle prijzen zijn, indien niet anders vermeldt, zonder installatie, transportkosten en exclusief BTW.

5.2 De in de offertes en overeenkomsten genoemde prijzen zijn geheel vrijblijvend en voor herziening vatbaar, indien blijkt dat bij de berekening ervan een fout is gemaakt.

5.3 Wijzingen in invoerrechten, productiekosten als bijvoorbeeld arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen en materialen en valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven DHOV&I het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag. Doorberekening geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden en ontslaat de wederpartij niet van diens verplichtingen. 

 

6.  Aflevering / Levertijd

6.1 Met DHOV&I overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

6.2 Voor aflevering zullen reiskosten en evt. verblijfskosten in rekening worden gebracht

6.3 DHOV&I is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

6.4 Alle goederen worden geleverd de Utrecht Incoterms 2010 leveringsvoorwaarden op basis van ex works en nemen geen verantwoording voor het laden van geleverde apparatuur in een voertuig welke niet van DHOV&I is.

 

7.  Installaties

7.1 Indien DHOV&I zaken installeert welke niet bij hun afkomstig zijn, dan zullen deze bijkomende werkzaamheden voor rekening en risico van de wederpartij komen. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders vermeld, op deze werkzaamheden van toepassing.

7.2 Installaties uitgevoerd door derden, kan DHOV&I niet aansprakelijk voor worden gesteld(ook is DHOV&I niet aansprakelijk voor eventuele technische inschattingen/adviezen en keuzes van derde). Na installatie door 3de dient de aangekochte apparatuur nog eens gecontroleerd te worden op evt. gaslekdichtheid van alle leidingen, goed functioneren van al brander processen en evt. lekstromen.

7.3 Bij gebruikte apparatuur dient er regulier onderhoud plaats vinden met een interval van 6 maanden, de gebruiker dient dit te initiëren. Bij gebrek aan goed onderhoud kan een apparaat levens- & brandgevaarlijk zijn.

 

8.  Betaling 

8.1 Facturen van DHOV&I dienen, indien niet anders schriftelijk vermeld, 30% bij opdracht en resterende 70% bij aflevering voldaan te worden op de door DHOV&I aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting

8.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of DHOV&I ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

8.3 In geval van niet tijdige betaling is de wederpartij een jaarlijkse rente verschuldigd van het promessedisconto van de Nederlandsche Bank NV plus 3% met een minimum van de wettelijke rente per jaar. Bovendien zal iedere factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 75,00.

8.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

8.5 Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders luidende aanwijzingen van de wederpartij.

8.6 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn

8.7 Bij export buiten Nederland, zal de koper de eigen verantwoording dragen de producten daadwerkelijk te exporteren. En zal DHOV&I bij blijken van geen export, per direct de verschuldigde 19% BTW opeisen. En zal bij niet binnen 24 uur betalen, regel 8.2 gelden.

 

9.  Eigendomsvoorbehoud 

9.1 DHOV&I behoudt zich de eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken, voor integraal aan haar voldaan zullen zijn:

de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

Vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).

Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.

 

9.2 Indien wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die DHOV&I voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor DHOV&I als eigenares, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.

9.3 Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan DHOV&I toekomt, kan de wederpartij daartoe uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

9.4 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is DHOV&I gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent DHOV&I reeds nu vooralsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

9.5 De wederpartij geeft hierbij aan DHOV&I in pand, die deze verpanding aanvaardt, alle zaken, waaraan de wederpartij (mede)eigenaar wordt door zaakvorming, natrekking, vermenging/versmelting met de door DHOV&I geleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid voor al hetgeen DHOV&I te eniger tijd van de wederpartij te vorderen heeft of zal hebben.

 

10.  Garanties / Reparaties 

10.1 DHOV&I zal, indien niet anders vermeld, gedurende 1 jaar(bij nieuwe apparatuur) en 2 weken(bij gebruikte apparatuur) vanaf het tijdstip van aflevering in geval van gebreken in afwerking of materiaal van enig bestanddeel van de door DHOV&I afgeleverde zaken, ter keuze van DHOV&I dit bestanddeel te crediteren, kosteloos repareren of door een nieuw vervangen.

DHOV&I is uitsluitend verplicht tot herstel of vervanging in Nederland. Wederpartij zal daartoe de defect producten moeten afleveren in Soest of een door DHOV&I op te geven plaats zenden. En deze producten door DHOV&I bepaalde periode moeten afstaan. De zaak zal begeleid dienen te worden van een duidelijke klachtomschrijving en een afschrift van de aankoopfactuur.

Service zal alleen tijdens werkdagen tussen 08:30h en 17:00h plaats vinden.

 

10.2 Met betrekking tot (bestanddelen van) zaken die zijn geproduceerd door een andere onderneming rust op DHOV&I geen enkele verplichting of aansprakelijkheid uit hoofde van garantie indien deze andere onderneming niet zonder meer en op eerste verzoek aan haar garantieverplichtingen terzake van genoemd(e) zaak (bestanddeel) aan DHOV&I voldoet. Of daarvan sprake is staat (uitsluitend) ter beoordeling van DHOV&I.

10.3 Indien de wederpartij dit wenst kunnen garantiewerkzaamheden ook elders uitgevoerd worden tegen betaling van reis- en verblijfkosten, transportkosten voor beproevingsapparatuur etc.

10.4 Bij defect van apparatuur welke zich buiten Nederland bevindt is DHOV&I slechts gehouden de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat zulks DHOV&I in Nederland zou hebben gekost, te dragen.

10.5 De in lid 1 omschreven garantie geldt niet indien:

de zaak niet op de juiste wijze is gebruikt; 

wederpartij zonder goedkeuring van DHOV&I zelf werkzaamheden verricht of doet verrichten aan de zaak.; 

van de door DHOV&I verstrekte voorschriften wordt afgeweken; 

Indien het gebrek is ontstaan door normale slijtage of door ongevallen. 

 

10.6 De garantiebepalingen vervat in dit artikel vormen de enige garantie die DHOV&I aan wederpartij verleent

10.7 Op reparaties of vervangingen verstrekt DHOV&I een garantieperiode van 30 dagen. Indien reparatie of vervanging valt onder de in lid 1 genoemde garantie geldt de garantieperiode welke na reparatie of vervanging het langst duurt. Reparaties of vervangingen die buiten de garantie vallen geschieden tegen vaste tarieven, opvraagbaar bij DHOV&I en zullen alleen worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht daartoe

10.8 Als blijkt dat er geen defect aanwezig is aan het product en/of deze ontstaan is door toedoen van ondeskundig gebruik van het product. Dan is DHOV&I gerechtigd om alle gemaakt uren, kosten en materialen te verhalen op de tegen partij.

 

11.  Zekerheid 

11.1 Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van DHOV&I terstond genoegzame en in de door DHOV&I gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is DHOV&I gerechtigd nakoming van al haar verplichtingen op te schorten.

11.2 Indien de wederpartij aan een verzoek bedoeld in lid 1 niet binnen 7 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

 

12.  Intellectuele eigendom en Know-How 

12.1 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen etc., al dan niet op papier vastgelegd, die door DHOV&I aan de wederpartij worden verstrekt, blijven eigendom van DHOV&I.

12.2 De wederpartij is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.

12.3 De wederpartij is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij DHOV&I uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

12.4 Bij overtreding van het in lid 2 en/of 3 bepaalde is de wederpartij voor iedere overtreding een boete van € 2000,00 verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van DHOV&I op nakoming, ontbinding, schadevergoeding etc.

12.5 Wederpartij zal DHOV&I vrijwaren voor aanspraken terzake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen van een door DHOV&I geleverde zaak, van toepassing van die zaak op andere dan door DHOV&I voorgeschreven wijze of van integratie van de zaak met een niet door DHOV&I geleverde zaak.

 

13.  Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming 

13.1 De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien hij DHOV&I daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.

13.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een jaar na aflevering

13.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is DHOV&I te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

13.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten, waaronder installatiewerkzaamheden.

 

14.  Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens 

14.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.

14.2 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

 

15.  Ontbinding / Bevrijding 

15.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van de wederpartij of stilleggen of liquidatie van diens bedrijf, is DHOV&I ter harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. DHOV&I is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

15.2 Indien de behoorlijke nakoming door DHOV&I ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van DHOV&I komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft DHOV&I het recht de overeenkomst te ontbinden.

15.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van DHOV&I komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie DHOV&I bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan DHOV&I bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de wederpartij van een of meer rechten, ter zake van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een tussen wederpartij en die derde met betrekking tot de door DHOV&I geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit-, en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

15.4 Indien wederpartij niet tijdig overeengekomen betalingstermijn na kan komen en/of de wederpartij zijn contract wil ontbinden, heeft DHOV&I (na 2 aanmaningen met een tussen pauze van 2 weken) recht op minimaal 30% schadevergoeding. Voor gemaakte kosten, gemiste omzet en het niet kunnen leveren van zijn goederen of diensten.

 

16.1 Aansprakelijkheid

16.11 De aansprakelijkheid van DHOV&I, voor zover deze door zijn respectievelijke aansprakelijkheidsverzekeringen wordt gedekt, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid, uitsluitend voor zover daarvan sprake mocht zijn, van DHOV&I beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken. Deze beperking geldt niet in geval van opzet en grove schuld aan de zijde van DHOV&I c.q. Verkoper of hun leidinggevenden en/of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

16.12 DHOV&I is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet beperkt tot – schade in de vorm van winstderving.

16.13 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de (Aspirant)koper op DHOV&I na verloop van 2 weken nadat de Zaken volgens de overeenkomst aan de (Aspirant)koper zijn geleverd of aan de (Aspirant)koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de (Aspirant)koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

16.14 DHOV&I geven geen vrijwaring aan (Aspirant)Koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de (Aspirant)koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van (Aspirant)koper en/of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of nakoming van (Aspirant)koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en/of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 16.14 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op Verkoper niet indien sprake is van een Koopovereenkomst gesloten met een Consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van Verkoper en/of indien (Aspirant)koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

16.15 DHOV&I is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een Koopovereenkomst gesloten met een Consument geldt de in dit artikel 16.15 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van Verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) Verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaakschade terzake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.

16.16 Niettegenstaande het overigens in dit artikel 16 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van DHOV&I en Verkoper het volgende:

(i) DHOV&I is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;

(ii) DHOV&I is niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;

(iii) DHOV&I is niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De (Aspirant)koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 18.1 en 18.3 van deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, terwijl (Aspirant)koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan DHOV&I. Laat de (Aspirant)koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van (Aspirant)koper;

(iv) DHOV&I is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;

(v) DHOV&I is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;

 (vi) DHOV&I is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en/of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van DHOV&I en/of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van DHOV&I; en

(vii) DHOV&I kan niet garanderen dat de Verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden. DHOV&I is niet aansprakelijk voor door (Aspirant)koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van Verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en/of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

 

16.17 De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van DHOV&I c.q. Verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van DHOV&I c.q. Verkoper of hun leidinggevenden en/of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

16.18 (Aspirant)koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

16.19 DHOV&I is niet aansprakelijk bij gebrekkig onderhoud(max. interval onderhoud 6 maanden bij gebruikte apparatuur) op geleverde apparatuur of installatie.

 

17. Onderzoeksplicht (Aspirant)koper

17.1  De (Aspirant)koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen Zaken voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst te onderzoeken.

17.2  Omschrijvingen van de Zaken en alle inlichtingen door of namens DHOV&I gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door DHOV&I of Verkoper wordt ingestaan. Als DHOV&I een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren Zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. (Aspirant)kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen. DHOV&I heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een Veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door (Aspirant)kopers enig recht kan worden ontleend. DHOV&I is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de Zaken. De (Aspirant) Koper heeft niet het recht een Bieding te herroepen dan wel de Koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan.

17.3  De (Aspirant)koper is verplicht de gekochte Zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 11 van deze Voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Hierbij dient de (Aspirant)koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste Zaken zijn geleverd, onder meer of de afgenomen Zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeen gekomene, alsmede of de energie voorziening(bij te gebruiken locatie) voor de aangekochte apparatuur juist en afdoende is. Mede gelet op het feit dat ten aanzien van de gekochte Zaken sprake is van gebruikte en niet van nieuwe Zaken, geldt dat deze worden gekocht in de staat waarin ze zich bij de afname, zoals omschreven in artikel 11 van deze Voorwaarden bevinden en dat gebreken of tekorten uiterlijk bij afname aan DHOV&I moeten worden gemeld. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

 

18. Toestand zaken

6.1  De (Aspirant)koper koopt de Zaak voetstoots en in de toestand waarin deze zich op het moment van levering bevindt met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Artikel 7:19 BW is van toepassing.

 

19.1  Toepasselijk recht / Bevoegde rechter 

19.11 Op alle rechtsbetrekkingen tussen DHOV&I en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

19.12 Geschillen tussen DHOV&I en de wederpartij, behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter van de plaats van vestiging van DHOV&I, behoudens indien DHOV&I als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

 

20.  Conversie 

Indien en voorzover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel beroep kan worden gedaan.

 

21.  Nederlandse tekst prevaleert 

De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Back to top